Lampy na topie
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Regulamin
I. Podstawowe pojęcia
 1. Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 2. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu.
 3. Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Formularz Rejestracji: usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.
 5. Formularz Zamówienia: usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient który nie posiada konta użytkownika może dokonać zakupu Towarów.
 6. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym i Klientem za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 7. Sklep: serwis internetowy, który należy do Sprzedawcy dostępny pod adresem www.lampynatopie.pl, za którego pośrednictwem Klient może zakupić Towar od Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca: Spółka „KIM” Kuźma Spółka Jawna z siedzibą w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191893, REGON 650235317, NIP 7921646344.
 9. Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, która może być przedmiotem umowy sprzedaży, która szczegółowo określona jest w zamówieniu.
 10. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient obowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie tej wersji Regulaminu, która obowiązuje w momencie złożenia zamówienia.
 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.
 2. Wszystkie Towary w Sklepie (z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych w opisie, że są to Towary używane) są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora na terenie Polski.
 1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji Zamówienia.
 2. Oferta prezentowana w Sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy określonej w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

III. Przyjmowanie Zamówień

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.lampynatopie.pl (za pośrednictwem Formularza Zamówień lub konta użytkownika utworzonego w wyniku wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji) lub poprzez serwis aukcyjny www.allegro.pl (nick kim-jaroslaw). Zamówienia w Sklepie można składać także telefonicznie pod numerem telefonu 795 081 929  w godzinach od 7:00 do 16:00
 2. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) telefon  795 081 929– czynny w Dni robocze od godz.7:00 do godz. 16:00
b) e-mail lampy@kim-jaroslaw.pl,
c) adres korespondencyjny KIM Kuźma Spółka Jawna, ul. Pruchnicka 15A 37-500 Jarosław

 1. W przypadku trudności w wypełnieniu Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji wszelkiej niezbędnej pomocy udzielamy od poniedziałku do piątku za pomocą dostępnych środków porozumiewania się Klienta ze Sklepem, o których mowa w ust. 2.
 2. Dokonanie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranego Towaru do koszyka, podanie w Formularzu Zamówienia wszelkich danych niezbędnych do wysyłki oraz wykonanie innych czynności, o których mowa w informacjach wyświetlanych Klientowi podczas procesu składania Zamówienia.
 3. Dokonanie Zamówienia za pomocą konta użytkownika odbywa się poprzez zalogowanie się do niego na stronie Sklepu, dodanie wybranego Towaru do koszyka, podanie w Formularzu Zamówienia wszelkich danych niezbędnych do wysyłki oraz wykonanie innych czynności, o których mowa w informacjach wyświetlanych Klientowi podczas procesu składania Zamówienia.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta ("Zamów i zapłać") bądź telefoniczne zamówienie Towaru stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Po wysłaniu Zamówienia, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem.
 6. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie wówczas gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności Towaru znajduje się na stronie internetowej dotyczącej konkretnego Towaru. Status dostępny oznacza, że Towar jest dostępny do 5 dni.
 7. W przypadku gdy termin realizacji Zamówienia wykracza poza termin określony na stronie Sklepu, Sprzedający zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania Zamówienia.

     

IV. Ceny. Formy płatności

 

 1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w polskich złotych w wartościach brutto tj. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, których wysokość jest wskazywana w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu są wiążące od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Klient ma prawo wyboru następujących sposobów płatności za zamówiony Towar:
  1. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem),
  2. przelewem bankowym przed dostawą (w przypadku wyboru tej metody płatności, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji spowoduje anulowanie Zamówienia), w tytule płatności należy podać nr zamówienia.

Właściciel rachunku KIM Kuźma Spółka Jawna
Bank MBANK
Numer rachunku: 68 1140 2004 0000 3102 6346 7192

 

V. Realizacja Zamówień

 1. Proces realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 Dni Roboczych i jest zależny między innymi od:
  1. wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji przelew bankowy realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz koszty dostawy.
  2. dostępności Towaru (każdy Towar ma określoną dostępność realizacji podaną na stronie internetowej Sklepu, status dostępny oznacza dostępność Towaru do 5 dni).
 1. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier, odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).
 2. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru w siedzibie Sklepu tj. pod adresem „KIM” Kuźma Spółka Jawna, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław. Przy odbiorze osobistym nie ma możliwości dokonania zapłaty gotówką, konieczna jest przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Towary są dostarczane Klientowi pod adres wskazany na terenie Polski za pośrednictwem firmy spedycyjnej FedEx. Przewidywany czas dostawy Towaru to 1-2 Dni Robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 4. Zamówienia realizowane poprzez firmę spedycyjną FedEx wysyłane są codziennie w godzinach 12:00 - 14:00. Jeżeli przesyłka skompletowana zostanie do godziny 12:00 zostanie przekazana firmie spedycyjnej tego samego dnia. Pozostałe przesyłki nadane zostaną dnia następnego.
 5. Towary o wadze przekraczającej 30 kg nadawane są w paletach lub w 2 paczkach do 30kg.
 6. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 30 kg. Zgodnie z prawem kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.
 7. Klient odbierający przesyłkę z Towarem powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.
 8. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostawy.
 9. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT oraz dołączane są odpowiednie dokumenty (o ile sprzedawane Towary posiadają dodatkowe dokumenty).

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego (lub osobę trzecią przez niego wskazaną) Zamówienia ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru:

 

………………………..
(miejscowość, data)
……………………..

…………………….

…………………….
(dane nadawcy)

                                               „KIM” Kuźma Sp. j.
ul. Pruchnicka 15A
37-500 Jarosław

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
Numer Zamówienia: …………………………………………………………………………………………
Zwracany Towar (nazwa, symbol):……………………………………………………………….………….
Przyczyna zwrotu (pole wypełniane dobrowolnie): ………………………………………………..………..
Kwota zwrotu:…… …………………..…………………………………………………………….………..
Dane do przelewu:
Imię i nazwisko:……..……………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..
Nr rachunku: .....……………………………………………………………………………………………..
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………
data i podpis

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może wysłać pocztą na adres  Sprzedawcy tj. „KIM” Kuźma Spółka Jawna, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław bądź mailowo na adres lampy@kim-jaroslaw.pl
 2. 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 1 powyżej liczony jest od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o wykonaniu przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Formularz odstąpienia od umowy jest przesyłany Konsumentowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsumentowi zostają zwrócone poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru tj. kosztów opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: „KIM” Kuźma Spółka Jawna, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław.

   

VII. Reklamacja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez niego w zakresie określonym przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Konsument ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta np. zgłaszając reklamację.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie Towaru w stanie niezupełnym, dostarczenie Towaru w niewłaściwej ilości czy dostarczenie Towaru innego niż zamawiany.
 5. Zgłoszenie reklamacji wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu należy przesłać na adres : „KIM” Kuźma Spółka Jawna, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław. W zgłoszeniu reklamacji Konsument powinien wskazać swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy stosownie do treści art. 560 Kodeksu cywilnego (usunięcie wady, wymiana rzeczy na wolną od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru od Konsumenta. O dokonanych ustaleniach oraz o fakcie uwzględnienia bądź nie reklamacji zobowiązuje poinformować Konsumenta na podany przez niego adres email lub adres do korespondencji.
 7. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumenta koszty wymiany oraz naprawy towaru ponosi Sprzedawca.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi (z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w art. 558 § 2 Kodeksu cywilnego).
 9. W przypadku roszczeń Klienta z tytułu udzielonej mu gwarancji, procedurę reklamacyjną określają obowiązujące przepisy prawa oraz dokument gwarancyjny otrzymany przez Klienta wraz z zakupionym Towarem.

 

VIII. Świadczenie usług elektronicznych

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1422).
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi elektroniczne:
  1. prowadzenie konta użytkownika w Sklepie,
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza Zamówienia.
 3. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 4. Umowa, o której mowa w ust. 2 lit. a) zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lampy@kim-jaroslaw.pl lub też pisemnie na adres: „KIM” Kuźma, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 2 lit. b) zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w odpowiedni system pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 8. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych zawartą na czas nieokreślony w następujących przypadkach:
  1. w wypadku Klientów będących jednocześnie Konsumentami w przypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, (umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu),
  2. w wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Klienta wskazany w Formularzu Rejestracji.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę należy wysyłać na adres e-mail Sprzedawcy lampy@kim-jaroslaw.pl lub pisemnie na adres „KIM” Kuźma Spółka Jawna, ul. Pruchnicka 15A, 37-500 Jarosław. W reklamacji należy podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, np. rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednak bez ich podania dokonywanie Zamówień w Sklepie nie będzie możliwe (dotyczy danych wpisywanych w polach formularzy jako pola obowiązkowe).
 3. Złożenie Zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182).
 4. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego na terytorium Polski prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Klienta ze Sprzedawcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Przy sporach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do których należy między innymi:
  1. zwrócenie się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. zwrócenie się do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu www.lampynatopie.pl oraz znajduje się do wglądu w siedzibie Sprzedawcy.
Powrót
26 maj 2018
636843 wywołań od 04 kwiecień 2016
Copyright © 2013 oscGold